Ngày 21/4/2018 . tiến hành tổ chức thi bé yêu môi trường. Đề nghị quý cô tập trung đúng thời gian và địa điểm