Tập thể CBGVNV nhà trường đã xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, đúng với yêu cầu của các tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm

Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên nhân viên từng điểm trường xây dựng bên trong lớp học và môi trường bên ngoài phù hợp với các tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm