Phân công giáo viên dạy lớp lá B

Từ ngày 01 tháng 02 phân công cô Lê Thị Hoàng Linh Dạy lớp chồi B và cô Trần Thị Bích Thủy dạy lớp Lá B