Trường có 3 điểm trường, cả 3 điểm trường đề có cơ sở vật chất đầy đủ để thuận lợi cho việc day và học của trẻ